Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovy klubu

6. 5. 2008

S T A N O V Y

 

SLOVENSKÝ KLUB ZBERATEĽOV POĽOVNÍCKYCH ZBRANÍ A STRELIVA

 

Čl. I.

 

Názov, sídlo, pôsobnosť

 

Klub sa konštituuje ako záujmová organizácia s názvom :

 

 KLUB ZBERATEĽOV POĽOVNÍCKYCH ZBRANÍ A STRELIVA, ďalej len KZPZS.

 

Sídlo:               Lysá Pod Makytou

                        Lysá Pod Makytou č.  283

        020 54     Lysá Pod Makytou

 

Pôsobnosť :     Slovenská republika a zahraničie

 

Čl. II.

 

Právna povaha, postavenie klubu

 

1.                  KZPZS je dobrovoľná záujmová organizácia združujúca občanov so záujmom o všetky Druhy, typy a značky poľovníckych zbraní a streliva.

2.                  KZPZS je založený a vybudovaný na demokratických zásadách.

3.                  KZPZS je organizácia s právnou subjektivitou, ktorá sa môže vo svojom mene zaväzovať, nadobúdať práva a združovať sa.

4.                  KZPZS môže vstupovať do medzinárodných zberateľských organizácií, ako aj členovia v ňom združení. Taktiež KZPZS môže do svojich radov prijímať zberateľov a záujemcov zo zahraničia.

 

 

 

 

                                                                      Čl. III.

 

Poslanie a ciele klubu

 

 

1.                  KZPZS je klubom, ktorý združuje zberateľov, majiteľov a priaznivcov všetkých typov a značiek poľovníckych zbraní a streliva.

2.                  KZPZS sa stará o propagáciu dobrého mena poľovníckeho strelectva  a využíva ho k praktickému využitiu v poľovníctve, športovom strelectve a inej poľovníckej činnosti, v súlade s platným zákonom o zbraniach a strelive

3.                  KZPZS poriada samostatne, alebo v spolupráci s inými subjektami zberateľské prehliadky, výstavy, burzy , ktoré môžu byť otvorené i pre iných  účastníkov zo zahraničia. Poriadané akcie musia byť v súlade so zákonnými ustanoveniami, nesmú byť v rozpore so zákonom o zbraniach a strelive a platnou legislatívou a Ústavou Slovenskej republiky.

4.                  Na základe dohody sa môže KZPZS združovať a spolupracovať s inými klubmi, pri pomernom zastúpení v orgánoch ako i združovať finančné prostriedky.

5.                  KZPZS je oprávnený vykonávať vydavateľskú, hospodársku a nezárobkovú činnosť, pokiaľ táto činnosť súvisí s poslaním klubu podľa týchto stanov.

6.                  KZPZS bude dozerať na disciplínu a dodržiavanie platných zákonných ustanovení o zbraniach a strelive.

7.                  KZPZS je samostatným členským združením, svoju činnosť klub vykonáva v súčinnosti s organizáciou, ktorú požiada o zastrešenie, pričom sa riadi všeobecne platnými zásadami .

 

 

 

Čl. IV.

 

Vznik a zánik klubu

 

1.         KZPZS sa zriaďuje na základe záujmu zberateľov, majiteľov a záujemcov o zbrane a strelivo, na základe zmien spôsobov poľovania a využitia zmien v poľovníctve  na báze dobrovoľnosti členov  za podmienok dodržania Platných zákonných ustanovení v zmysle zákona o zbraniach a strelive.

2.         KZPZS zanikne uznesením najmenej 2/3 väčšiny hlasov členskej základne.

1.                  Pri zániku sa postupuje v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

 

 

 

 

                                                                          Čl. V.

 

Členstvo v klube vzniká :

 

                 

1.       Členom klubu sa môže stať každý, ktorého písomnú prihlášku potvrdí výbor klubu, zaplatí zápisné a členské.

2.      Klub po uhradení vydá členský preukaz. V prípade odmietnutia členstva výborom klubu, má odmietnutý právo odvolať sa na členskej schôdzi, ktorej rozhodnutie je konečné.

3.      Členom KZPZS môže byť aj cudzí štátny príslušník.

4.      Členský príspevok na príslušný rok sa vyberá vopred a člen je povinný ho uhradiť do 31.12. predchádzajúceho roka, pokiaľ členstvo trvá.

Ak bolo členstvo prerušené, je člen povinný uhradiť aj zápisné. Novoprijatí členovia hradia oba poplatky v plnej výške bez ohľadu na dátum vstupu v príslušnom roku.

5.      Výšku zápisného a členského príspevku na príslušný rok navrhuje výbor  a schvaľuje členská schôdza.

6.       Výbor klubu môže vo výnimočných prípadoch udeliť zvlášť zaslúžilým členom klubu, významným osobnostiam, prípadne aj iným osobám čestné členstvo. Čestné členstvo môže byť udelené aj občanom iných štátov. Čestný člen nie je povinný platiť príspevky. Čestné členstvo schvaľuje členská schôdza na návrh výboru KZPZS.

 

 

Čl. VI.

Členstvo v klube zaniká :

 

 

1.       Rozhodnutím výboru po nezaplatení členského príspevku v stanovenom termíne

2.       Vystúpením člena z klubu na základe písomného oznámenia

3.       Zrušením členstva na základe porušenia týchto stanov, podľa ich závažnosti

4.       Úmrtím člena

5.       Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie členského príspevku zaplateného na bežný rok

 

 

Čl. VII.

Práva členov

 

1.       Voliť a byť volený do orgánov klubu

2.       Využívať výhody poskytované klubom, pokiaľ splnia podmienky, ktoré  sú dané pre udelenie týchto výhod.

3.       Podávať otázky, návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu

4.       Zúčastňovať sa na členských schôdzach a požadovať na nich pravidelné správy o činnosti klubu

5.       Zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom, byť o týchto akciách informovaný

6.       Nosiť klubový odznak, ak ho klub zabezpečí

 

Čl. VIII.

Povinnosti členov

 

1.       Riadiť sa stanovami klubu

2.       Zaplatiť zápisné a všetky príspevky vo výške, termínoch a spôsobom ustanoveným uznesením členskej schôdze

3.       Hlásiť matrikárovi klubu všetky zmeny podmieňujúce členstvo v klube

4.       Na báze dobrovoľnosti umožniť kontrolu zbierky, osobe, ktorá je výborom na to poverená

5.       Dodržiavať Stanovy klubu, a platné zákonné ustanovenia, ktoré upravuje Zákon o zbraniach a strelive.

 

Čl. IX.

Orgány klubu

 

1.       Členská schôdza

2.       Výbor klubu

3.       Kontrolno - revízna komisia

 

 

 

 

 

 

Čl. X.

Členská schôdza

 

 

1.       Členská schôdza sa koná minimálne jeden krát ročne.

2.       Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu. Termín a miesto s programom musí byť oznámené 15 dní pred jej konaním. Spôsob oznamu určí výbor.

3.       Členská schôdza prerokúva a schvaľuje správu o činnosti, hospodárení, schvaľuje plán činnosti.

4.       Členská schôdza schvaľuje zmeny stanov klubu.

5.       Členská schôdza schvaľuje zmeny zberateľských podmienok, ktoré nesmú byť nad rámec podmienok uvedených v zákone o Zbraniah a strelive.

6.       Členská schôdza schvaľuje výšku členského, zápisného, prípadne iných poplatkov.

7.       Členská schôdza rozhoduje v odvolacom konaní pri riešení disciplinárnych previnení, pri porušení Stanov KZPZS.

8.       Členská schôdza sa uznáša z počtu prítomných členov, nadpolovičnou väčšinou hlasov.

9.       V prípade, že sú členské schôdze konané v regiónoch, rozhoduje o uznesení nadpolovičná väčšina všetkých členov prítomných na regionálnych schôdzach. Rozhoduje sa len o otázkach, ktoré boli predmetom jednania všetkých regionálnych schôdzí. Ak sa jeden člen klubu zúčastní viacerých regionálnych schôdzí, hlasovať môže len na jednej z nich.

10.   Hlasovacie právo majú len riadni členovia klubu.

11.   Hlasovať môžu len fyzicky prítomné osoby. Schôdza je uzatvorená len pre členov KZPZS.

12.   Členská schôdza na návrh výboru, alebo v prípade potreby schvaľuje zmeny členov výboru

13.   Uznesenia členskej schôdze sú platné, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov klubu.

14.   Výbor a kontrolné komisie sa volia na výročnej členskej schôdzi.

 

Čl. XI.

Výbor klubu

 

1.      Je štatutárny orgán klubu. Navonok vystupuje jeho menom predseda, podpredseda, alebo poverený člen výboru.

2.       Volebné obdobie výboru je 4 – ročné

3.       Výbor klubu má vždy nepárny počet členov

4.       Po zvolení sa výbor stretne a zvolí potrebný počet funkcií, potrebných pre činnosť, ktoré môžu byť aj kumulované

5.       Výbor klubu je oprávnený uzatvárať pracovnoprávne vzťahy s fyzickými aj právnickými osobami na základe podpísania dohody o pracovnej, alebo reklamnej činnosti

6.       Výbor riadi činnosť klubu v období medzi členskými schôdzami a je zaviazaný riadiť sa stanovami klubu, uzneseniami Výročnej a členskej schôdze

7.       Výboru klubu prináleží najmä :

a)                  uskutočňovať ciele klubu

b)                 stanoviť náplň práce členov výboru

c)                  navrhovať členskej schôdzi schválenie zberateľských podmienok, ktoré musia byť v súlade so zákonom o zbraniach a strelive. Nad rámec iba na báze dobrovoľnosti.

d)                 organizovať výstavy, skúšky, súťaže, memoriály, zabezpečovať ich hladký a korektný priebeh za dodržiavania zákona o Zbraniach s strelive.

e)                  schvaľovať obsahovú náplň všetkých akcií usporiadaných klubom

f)                   navrhovať delegovanie znalcov na akcie, ktoré to vyžadujú

g)                  prijímať nových členov

h)                  viesť register členov KZPZS

i)                    zabezpečovať konanie členských schôdzí

j)                   výbor sa schádza podľa potreby, schôdzu výboru klubu zvoláva predseda, zúčastňuje sa jej predseda kontrolnej komisie. Výbor zo zasadnutia robí zápisnicu, so závermi jednania sa oboznamuje členská základňa

k)                 výbor je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta, alebo predsedu klubu

l)                    výbor má disciplinárnu právomoc, navrhuje členskej schôdzi riešenie porušenia zákona o zbraniach  a strelive a tiež porušenia  stanov klubu. 

 

8.      Za disciplinárny priestupok je možné uložiť členovi :

a)                  napomenutie

b)                 podmienečné vylúčenie

c)                  trvalé vylúčenie

      9.   Za svoju činnosť zodpovedá výbor klubu členskej schôdzi klubu

      10. Neodkladné záležitosti vybavuje medzi schôdzami predseda, alebo ním poverený                         člen výboru

      11. V prípade písomného odstúpenia niektorého člena výboru z funkcie, môže výbor kooptovať na uvoľnené miesto iného člena, ktorého potom musí potvrdiť členská schôdza

 

Čl. XII

Kontrolno – revízna komisia

 

1.      Predseda kontrolno – revíznej komisie (KRK) je volený členskou schôdzou klubu

2.      KRK je najmenej trojčlenná

3.      KRK je volená členskou schôdzou klubu

4.      KRK sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov

5.      V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu KRK

6.      K svojej práci KRK je oprávnená prizvať v prípade potreby odborníkov

7.      KRK podlieha členskej schôdzi a zodpovedá za riadne prevedenú kontrolu hospodárenia a dodržiavania stanov orgánmi klubu

8.      Predseda KRK podáva písomnú správu o výsledku činnosti členskej schôdzi

9.      V prípade porušenia stanov, alebo právneho poriadku Slovenskej republiky môže kontrolno – revízna komisia požiadať výbor o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze

10.  KRK šetrí a postupuje k riešeniu výboru klubu sťažnosti a podnety členov KZPZS, prípadne iných osôb vo vzťahu k činnosti KZPZS

 

Čl.XIII

Hospodárske zabezpečenie klubu

 

1.      KZPZS sa riadi ekonomickými pravidlami činnosti a hospodárenia podľa schváleného finančného rozpočtu na príslušný rok, ktorý schvaľuje členská schôdza

2.      Zdrojom príjmu klubu sú :

a)      zápisné

b)      členské príspevky

c)      poplatky za akcie organizované klubom

d)      dotácie

e)      dobrovoľné príspevky a dary

f)        iné príjmy

           

3.      Dozor nad hospodárením klubu vykonáva kontrolno – revízna komisia klubu

 

 

 

 

 

Čl. XIV

Záverečné ustanovenia

 

1.      Každá činnosť klubu musí zodpovedať platnej legislatíve SR a reglementom zákona o Zbraniach a strelive.

2.      Výbor klubu je oprávnený k vysvetleniu Stanov klubu, ako i k vydávaniu vnútorných vykonávacích predpisov, ktoré nesmú byť v rozpore s platnou legislatívou SR a s dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd

3.      V prípade zániku KZPZS sa majetok KZPZS prevedie na konto Ligy proti rakovine na Slovensku v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi

4.      Za splnomocnenca prípravného výboru občianskeho združenia : KLUB ZBERATEĽOV POĽOVN9CKYCH ZBRANÍ A STRELIVA bol určený :

               Meno a Priezvisko.....Miroslav Učeň...................................................

                                  

               Ulica...............Lysá pod Makytou č. 283

 

               Mesto..........020 54.....Lysá pod Makytou..........................................

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.